RT RT

AS Ehitusfirma Rand & Tuulberg juhtpõhimõtted

AS Ehitusfirma Rand & Tuulberg juhtpõhimõtted on toodud alljärgnevalt:

AS Ehitusfirma Rand & Tuulberg eesmärgiks ehitusprojektide juhtimisel on saavutada klientide jätkuv rahulolu. Selleks, et teostada töid vastavalt klientide, keskkonnahoiu ja TTO nõuetele, oleme loonud juhtimissüsteemi, mille võtmesõnad on

· homsesse suunatud areng kooskõlas strateegilise plaaniga
· töö kliendiga ühtse meeskonnana
· tulemuslik koostöö kontserni teiste ettevõtete, võtmetarnijate ja finantsasutustega
· tulemusele orienteeritus
· töötajate jätkuv areng ja õppimine
· selged ja lihtsad reeglid
· turvaline ja tervislik töökeskkond
· kohaliku kogukonna toetamine
· kohustumus kaasata töötajaid

Me kohustume tegutsema vastavuses kehtivate keskkonnaõigus-, TTO- ja administratiivaktidega ning standardite ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 nõuetega.

Juhtimissüsteemi järjepidev täiustamine on tagatud püstitatud eesmärkide ja ülesannete saavutamisega ning juhtimissüsteemi toimimise pideva parendamisega.

“Roheline” mõtlemine tehnoloogiate ja lahenduste valikul tagab saastamise ärahoidmise ja elamisväärse elukeskkonna ka järeltulevatele põlvedele. Pidev järelevalve ning ennetustöö TTO vallas tagab meie töötajatele ning lepingupartneritele ohutu töökeskkonna ja tulemusliku töö.